Cennik

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest indywidualnie ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia notariusza ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg. stawki 23%.

W celu ustalenia dokładnych kosztów czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

Istnieje możliwość płatności kartą (Visa, Mastercard, Maestro) oraz gotówką.

Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty, których wysokość zależy od rodzaju i wartości przedmiotu umowy:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sądową
  • opłatę za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym

Wszelkich informacji o kosztach planowanych czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie.