Dokumenty

W celu ustalenia zakresu wymaganych dla sporządzenia określonej czynności notarialnej dokumentów prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z kancelarią.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie.

Dokumenty potrzebne do dokonania czynności notarialnej powinny być przedłożone w oryginale.

Dokonując czynności w kancelarii notarialnej należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Poniżej znajdują się przykłady dokumentów wymaganych w przypadku niektórych czynności notarialnych:

 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia bądź też w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • zaświadczenie właściwej gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji bądź na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • cena sprzedaży oraz warunki jej zapłaty / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania lokalu w posiadanie
 • umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu
 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia bądź też w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli została wydana
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, jeśli została wydana, a podział nieruchomości nie został dotąd ujawniony w księdze wieczystej
 • zaświadczenie właściwej gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji bądź na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • zaświadczenie właściwego starosty, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 • cena sprzedaży oraz warunki jej zapłaty / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania nieruchomości w posiadanie
 • umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu
 • numer księgi wieczystej, jeśli została założona
 • zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
 • dokument stanowiący podstawę nabycia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia bądź też w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku
 • cena sprzedaży oraz warunki jej zapłaty / wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy w posiadanie
 • umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób zamierzających zawrzeć związek małżeński - wskazanie planowanej daty jego zawarcia)
 • dane osoby sporządzającej testament
 • dane spadkobiercy
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – określenie przedmiotu zapisu
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • PESEL spadkodawcy
 • informacja o ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy
 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony)
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia lub akty małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych)
 • numer księgi wieczystej w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • informacja o sporządzonych testamentach
 • dane pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych
 • informacja o osobach, które już przyjęły lub odrzuciły spadek