Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności, wymienionych w przepisach Prawa o notariacie:

 • sporządza akty notarialne - jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron (obejmujące m.in. umowy sprzedaży, darowizny, podziału majątku wspólnego małżonków, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany, dożywocia, umowy deweloperskie, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek, jak również testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia (m.in. własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 • spisuje protokoły (m.in.  protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszy spółek akcyjnych),
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty (w tym również dane na informatycznych nośnikach danych), pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Co do zasady notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym jej charakter lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia). Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących planowanych czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie.


Akt notarialny

Oryginał aktu notarialnego podpisany przez stawających i notariusza pozostaje w kancelarii, natomiast strony lub inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego. Wypis ma moc prawną oryginału i jest jego dosłownym powtórzeniem. Wypis aktu notarialnego podpisuje tylko notariusz i opatruje go swoją pieczęcią.